Zdrowie dla samorządów

Home Zdrowie dla samorządów

Fundacja Małgosi Braunek Bądź wraz z Warsaw Genomics przedstawiają projekt profilaktyki zdrowotnej „Zdrowie dla samorządów”.

Ideą akcji jest zainspirowanie mieszkańców partnerskiej gminy do aktywnej postawy wobec własnego zdrowia. Chcemy, żeby mieszkańcy rozwijali świadomość na temat profilaktyki, żyli zdrowo, aktywnie i świadomie. Program „Zdrowia dla samorządów” odnosi się do najważniejszych filarów zdrowego stylu życia: umysłu – ciała – ducha. Znajdują się w nim wykłady i warsztaty dotyczące m.in. odpowiedniej diety, aktywności fizycznej czy dbania o redukcję i minimalizację negatywnych następstw stresu.

„Zdrowie dla samorządów” to długofalowy projekt edukacji zdrowotnej opierający się o dwa cykle wykładów i następujący po nich cykl warsztatów. Program obejmuje wszystkie najistotniejsze elementy zdrowego życia zgodne ze współczesną wiedzą medyczną oraz medycyną holistyczną. Równolegle prowadzona będzie kampania informacyjna dla mieszkańców, zachęcająca do wykonania profilaktycznych badań genetycznych. Po jej zakończeniu utworzone zostaną punkty, w których w określonym czasie mieszkańcy będą mogli wykonać badania. W ostatniej fazie, dla osób, u których wyniki badań przemawiają za podwyższonym ryzykiem zachorowania na choroby nowotworowe, zostaną zorganizowane specjalistyczne konsultacje genetyczno-onkologiczne. Ponadto osoby te zostaną objęte opieką lekarską zapewniającą szybkie i optymalne leczenie onkologiczne.

Szczegóły programu

Czas trwania programu:

około cztery miesiące (istnieje możliwość dopasowania do potrzeb)

Organizatorzy:

Fundacja Małgosi Braunek „Bądź”, Warsaw Genomics oraz partnerska gmina lub powiat.

Główne założenia:

organizacja cyklu wykładów i warsztatów z zakresu profilaktyki zdrowotnej zgodnej z udokumentowaną wiedzą medyczną (evidence based medicine) oraz holistycznego założenia Umysł – Ciało – Duch. Przeprowadzenie badań genetycznych pełnoletnich mieszkańców partnerskiej gminy pod kątem występowania mutacji genów, które mogą wywołać w przyszłości chorobę nowotworową. Objęcie właściwą opieką osób z grup podwyższonego ryzyka.

Cele programu:

edukacja mieszkańców gminy w zakresie wczesnej diagnostyki i prewencji nowotworów;

edukacja mieszkańców gminy w zakresie czynników ryzyka choroby nowotworowej;

promocja zdrowia i działań chroniących przed zachorowaniem na nowotwory;

objęcie pełnoletnich mieszkańców powiatu programem oceny ryzyka zachorowania na nowotwory;

edukacja dotycząca obszarów determinujących stan zdrowia i jakość życia;

indywidualne zdefiniowanie obszarów zdrowia wymagających wzmocnienia;

inspiracja do proaktywnego dbania o własne zdrowie;

motywacja do zmian i działania;

edukacja dotycząca chorób cywilizacyjnych;

motywacja do aktywnego włączenia się w proces leczenia i zapobiegania powikłaniom.

Efekty programu:

Każdy pełnoletni członek gminy zostanie zaproszony do wzięcia udziału w programie badań genetycznych pod kątem obciążenia nowotworami dziedzicznymi. Efektem programu będzie przekazanie mieszkańcom gminy informacji na temat ryzyka zachorowania na nowotwór wraz z rekomendacjami odnośnie właściwego postępowania diagnostycznego i prewencyjnego. Pacjenci będą dzieleni na 3 grupy: osoby o średnim, podwyższonym i wysokim ryzyku zachorowania na nowotwory.

Ryzyko średnie oznacza ryzyko populacyjne, czyli takie, jakie ma każda osoba w populacji ogólnej. Oznacza to 13% ryzyka zachorowania na raka piersi i prostaty, 6% ryzyka zachorowania na raka jelita grubego, 2% ryzyka zachorowania na raka jajnika.

Pacjenci ze średnim ryzykiem zachorowania otrzymają w rekomendacjach zalecenia związane z prowadzeniem standardowych badań przesiewowych w kierunku nowotworów (mammografia w 50 roku życia, kolonoskopia w 55 roku życia, regularne badania cytologiczne i badania krwi). Ryzyko podwyższone zostanie wyliczone u pacjentów, u których w rodzinach wystąpiły pojedyncze zachorowania na nowotwory. Tacy pacjenci mają dwu/trzykrotnie wyższe prawdopodobieństwo rozwinięcia choroby nowotworowej i otrzymają zalecenia związane z intensyfikacją badań diagnostycznych.

Pacjenci o wysokim ryzyku zachorowania to grupa, w której ryzyko rozwinięcia nowotworu wynosi nawet 87%. Pacjentom z grupy wysokiego ryzyka zostanie zaoferowana konsultacja z genetykiem klinicznym, onkologiem i psychologiem. Pacjenci, u których znaleziona zostanie chorobotwórcza mutacja, zostaną skierowani do „Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe”, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach którego otrzymają dostęp do bezpłatnych badań profilaktycznych. Wszyscy mieszkańcy gminy otrzymają ponadto rekomendacje odnośnie zdrowego stylu życia, który może zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwór.

Efektem realizacji programu będzie poprawa zdrowia publicznego, ograniczenie wydatków na diagnostykę i leczenie nowotworów oraz ograniczenie umieralności z nimi związanej.

Biorąc pod uwagę aspekty społeczne i wpływ choroby na życie całej rodziny, wczesna identyfikacja zagrożonych osób może mieć bezpośredni wpływ na życie znacznej ilości mieszkańców gminy.