Zdrowie Dla (projekt dla samorządów)

Home Zdrowie Dla (projekt dla samorządów)

Fundacja Małgosi Braunek ''Bądź'' wraz z Warsaw Genomics przedstawiają projekt profilaktyki zdrowotnej “Zdrowie dla”.

Ideą akcji jest zainspirowanie mieszkańców partnerskiej gminy do aktywnej postawy wobec własnego zdrowia. Chcemy, żeby mieszkańcy rozwijali świadomość na temat profilaktyki zdrowotnej, żyli zdrowo, aktywnie i świadomie. Program “Zdrowie dla” został stworzony tak, by pokrywał się z najważniejszymi filarami zdrowego stylu życia. Według holistycznego podejścia do zdrowia (MIND-BODY-SPIRIT) zaliczają się do niego m.in. odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, czy zadbanie o redukcję i minimalizację negatywnych następstw stresu.

“Zdrowie dla” to długofalowy projekt edukacji zdrowotnej opierający się o dwa cykle wykładów i następujący po nich cykl warsztatów. Program ten obejmuje wszystkie najistotniejsze elementy zdrowego życia zgodne z dzisiejszą, opartą o fakty wiedzą medyczną oraz doświadczenia medycyny holistycznej wynikające z programu Mind-Body-Spirit. Równolegle będzie prowadzona kampania informacyjna dla mieszkańców namawiająca do wykonania profilaktycznych badań genetycznych. Po jej zakończeniu utworzone zostaną punkty w których w określonym czasie mieszkańcy będą mogli wykonać badania. W ostatniej fazie dla osób u których wyniki badań przemawiają za podwyższonym ryzykiem zachorowania na choroby nowotworowe zostaną zorganizowane specjalistyczne konsultacje genetyczno- onkologiczne. Ponadto osoby te zostaną objęte opieką lekarską zapewniającą szybkie i optymalne leczenie onkologiczne.

Cały program “Zdrowie dla” został stworzony tak, by pokrywał się z najważniejszymi filarami zdrowego stylu życia według holistycznego podejścia do zdrowia: MIND-BODY-SPIRIT.

Szczegóły programu

Czas trwania programu:

Około cztery miesiące (istnieje możliwość dopasowania do potrzeb)

Organizatorzy:

Fundacja Małgosi Braunek ``Bądź``, Warsaw Genomics oraz partnerska gmina lub powiat.

Główne założenia:

organizacja cyklu wykładów i warsztatów z zakresu profilaktyki zdrowotnej zgodnej z udokumentowaną wiedzą medyczną (evidence based medicine) oraz holistycznego założenia MIND-BODY-SPIRIT. Przeprowadzenie badań genetycznych pełnoletnich mieszkańców partnerskiej gminy pod kątem występowania mutacji genów, które mogą wywołać w przyszłości chorobę nowotworową. Objęcie właściwą opieką osób z grup podwyższonego ryzyka.

Cele programu:

Edukacja mieszkańców gminy w zakresie wczesnej diagnostyki i prewencji nowotworów;

Edukacja mieszkańców gminy w zakresie czynników ryzyka choroby nowotworowej;

Promocja zdrowia i działań chroniących przed zachorowaniem na nowotwory;

Objęcie pełnoletnich mieszkańców powiatu programem oceny ryzyka za- chorowania na nowotwory;

Edukacja dotycząca obszarów determinujących stan zdrowia i jakość życia;

Indywidualne zdefiniowanie obszarów do wzmocnienia;

Inspiracja do proaktywnego zadbania o własne zdrowie;

Motywacja do zmian i działania;

Edukacja dotycząca chorób cywilizacyjnych;

Motywacja do aktywnego włączenia się w proces leczenia i zapobiegania powikłaniom.

Efekty programu:

Każdy pełnoletni członek gminy zostanie zaproszony do wzięcia udziału w programie badań genetycznych pod kątem obciążenia nowotworami dziedzicznymi. Efektem programu będzie przekazanie mieszkańcom gminy informacji na temat ich ryzyka zachorowania na nowotwór wraz z rekomendacjami odnośnie właściwego postępowania diagnostycznego i prewencyjnego. Pacjenci będą dzieleni na 3 grupy: osoby o średnim, podwyższonym i wysokim ryzyku zachorowania na nowotwory.

Ryzyko średnie oznacza ryzyko populacyjne, czyli takie, jakie ma każda osoba w populacji ogólnej. Oznacza to 13% ryzyka zachorowania na raka piersi i prostaty, 6% ryzyka zachorowania na raka jelita grubego, 2% ryzyka zachorowania na raka jajnika.

Pacjenci ze średnim ryzykiem zachorowania otrzymają w rekomendacjach zalecenia związane z prowadzeniem standardowych badań przesiewowych w kierunku nowotworów (mammografia w 50 r.ż., kolonoskopia w 55 r.ż., regularne badania cytologiczne i badania krwi. Ryzyko podwyższone zostanie wyliczone u pacjentów, u których w rodzinach wystąpiły pojedyncze za- chorowania na nowotwory. Tacy pacjenci mają 2-3-krotnie wyższe praw- dopodobieństwo rozwinięcia choroby nowotworowej i otrzymają zalecenia związane z intensyfikacją badań diagnostycznych.

Pacjenci o wysokim ryzyku zachorowania to grupa, w której ryzyko rozwinięcia nowotworu wynosi nawet 87%. Pacjentom z grupy wysokiego ryzyka zostanie zaoferowana konsultacja z genetykiem klinicznym, onkologiem i psychologiem. Pacjenci, u których znaleziona zostanie chorobotwórcza mutacja, zostaną skierowani do „Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe”, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach którego otrzymają dostęp do bezpłatnych badań profilaktycznych. Wszyscy mieszkańcy gminy otrzymają ponadto rekomendacje odnośnie zdrowego stylu życia, który może zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwór.

Efektem realizacji programu będzie poprawa zdrowia publicznego, ograniczenie wydatków na diagnostykę i leczenie nowotworów oraz ograniczenie umieralności z powodu tej choroby.

Biorąc pod uwagę aspekty społeczne i wpływ choroby na życie całej rodziny, wczesna identyfikacja zagrożonych osób może mieć bezpośredni wpływ na życie znacznej ilości mieszkańców gminy.