Zrzutka Podziel się ciepłem I SHARE THE WARMTH

[ENG below]

LINK DO ZBIÓRKI 

Drogie osoby,

po raz kolejny zbieramy środki, żeby odpowiedzieć na otrzymany apel o pomoc. rosja wykorzystuje zimę jako broń, terroryzując mieszkańców i mieszkanki Ukrainy, aby pozbawić je nadziei. Ale ciemność nigdy nie pokona światła – nikt nie zgasi ani ciepła, ani siły, jaką razem mamy.

Ostatnie miesiące pokazały nam, że zmasowane ataki rakietowe na terytorium Ukrainy mają na celu dewastację infrastruktury energetycznej. W Ukrainie praktycznie już nie ma nieuszkodzonych elektrowni, ciepłowni, linii przesyłowych czy stacji węzłowych. Ponad 17 województw zostało bez prądu po ostatnim rosyjskim ostrzale, padła także łączność telefoniczna i internetowa. W wyniku tzw. “blackoutu” prawie cały kraj został odizolowany od reszty świata – co stanowi kolejny dowód na to, że rosja jest państwem terrorystycznym. Chociaż Ukrainki i Ukraińcy dzielnie, w ciemności i zimie, naprawiają skutki bombardowań, takie ataki będą na pewno się powtarzać. W świetle tych tragicznych wydarzeń musimy się przygotować, aby przetrwać tą zimę razem!

Otwieramy naszą zrzutkę na wsparcie naszych przyjaciół_ek oraz szpitali, z którymi współpracujemy od początku pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Dzięki wielu z Was udało nam się wysłać niesamowitą ilość pomocy humanitarnej do pogrążonej w wojnie Ukrainy. Lekarstwa, żywność taktyczna i sprzęt medyczny zostały rozprowadzone po szpitalach i potrzebujących. Po każdym transporcie otrzymywaliśmy potwierdzenie i zdjęcia towarów bezpiecznie przekazanych potrzebującym.

Łącznie jako kolektyw: Solidarnościowy Dom Kultury “Słonecznik”, Fundacja Małgosi Braunek “Bądź”, Blyzkist przy wsparciu WIELU przyjaciół udało nam się wysłać do Ukrainy pomoc o łącznej wartości ponad 600 tysięcy złotych. Szczegółowy raport na temat transportów w języku polskim, ukraińskim i angielskim dostepny jest tu: https://fundacjabadz.pl/wesprzyj-nas/

W związku z naszą szczególną więzią z opieką medyczną, na podstawie otrzymanej niedawno listy potrzeb, postanowiliśmy przeprowadzić zbiórkę pieniędzy na zakup agregatów, ocieplaczy, opatrunków, bandaży, ciepłych ubrań i innych rzeczy potrzebnych na froncie na bieżąco. Wszyscy możemy sobie wyobrazić konsekwencje wyłączenia prądu i ogrzewania w szpitalach. Musimy działać.

grafika: Kaja Kusztra

SHARE THE WARMTH

Dear friends,

Once again, we are raising funds to respond to the call for help we received. russia uses winter as a weapon, terrorizing the people of Ukraine in order to deprive them of hope. But the darkness will never defeat the light – no one can extinguish neither the warmth nor the strength we have together.

Recent months have shown us that massive rocket attacks on Ukrainian territory are aimed at devastation of energy infrastructure. In Ukraine, there are practically no undamaged power or heating plants, transmission lines or junction stations. More than 17 regions were left without power after the last russian shelling, telephone and Internet communications also fell. As a result of the blackout, almost the entire country was isolated from the rest of the world – further proof that russia is a terrorist state. Although Ukrainians bravely, in the darkness and winter, repair the effects of bombing, such attacks will certainly be repeated. In light of these tragic events, we must prepare ourselves to get through this winter together!

We are opening our fund-raiser to support our friends and hospitals with whom we have been working since the beginning of the full-scale invasion. Thanks to many of you, we were able to send an incredible amount of humanitarian aid to war-torn Ukraine. Medicines, tactical food and medical equipment were distributed to hospitals and those in need. After each transport, we received confirmation and photos of the goods safely delivered to those in need.

as a collective: Solidarnościowy Dom Kultury „Słonecznik”, Małgosia Braunek Foundation „Bądź”, Blyzkist, with the support of MANY friends, we managed to send aid worth over PLN 600,000 to Ukraine. A detailed report on transports in Polish, Ukrainian and English is available here:https://fundacjabadz.pl/wesprzyj-nas/

Due to our special bond with medical care, based on the list of needs we recently received, we decided to raise money for the purchase of units, warmers, dressings, bandages, warm clothes and other things needed at the front on an ongoing basis. We can all imagine the consequences of turning off electricity and heating in hospitals. We must act.

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ